Pressemeddelelse

Ravdex A/S bilægger strid med Vattenfall Vindkraft A/S

En tvist, der har sit udspring helt tilbage i 2010, mellem Ravdex A/S og Vattenfall Vindkraft A/S, er nu endelig afsluttet.

Undervejs i sagsforløbet, hvor Ravdex A/S i første omgang i 2012 blev frifundet ved retten i Odense, har skiftende syns- og skønsmænd udtalt sig forskelligt i sagen. På den baggrund har de to parter i sagen, uafhængigt af hinanden, vurderet at alle er bedst tjent med et forlig.

Sagens kerne var en tvist fra 2010, hvor Ravdex A/S skulle tilslutte fire mega-vindmøller på Dræby Fed. Vattenfall Vindkraft A/S mente, at tilslutningen kunne være sket 3 måneder tid­igere og stævnede Ravdex A/S med påstand om, at forsinkelsen havde påført et tab på knap 1 mill. DKK.

Ravdex A/S ønskede ikke i første omgang at tilslutte de 4 store vindmøller til Hovedstation Lindø, primært fordi hovedstationens udstyr var fra 1959, og der på den baggrund var betydelig risiko for havari på stationen. I stedet havde Ravdex A/S – for at skabe mulighed for at renovere Hovedstation Lindø – bygget en helt ny hovedstation på et nærtliggende areal og forventede at kunne tilslutte vindmøllerne i denne. Imidlertid ville FynsNet Amba ikke tilslutte den nye station til sit net, og dette medførte i realiteten, at en tilslutning af de 4 vindmøller blev vanskeliggjort.

Marianne Eriksen, nyvalgt bestyrelsesformand for Ravdex A/S siger:

"Jeg betragter nu sagen som endeligt afsluttet. Bestyrelsen og ledelsen i Ravdex A/S har på et sagligt og oplyst grundlag ført sagen, der blev rejst af Vattenfall Vindkraft A/S, som efter at have tabt sagen i byretten gik videre til Landsretten. Set fra min stol hæfter jeg mig ved, at man under hele forløbet har gjort sig store anstrengelser for at tilvejebringe faktuelle op­lysninger og uvildige udtalelser. Jeg glæder mig over, at sagen nu er bilagt, og at vi kan kon­centrere os om at forsyne vore godt 16.000 kunder på Nordøstfyn med miljøvenlig el under bibeholdelse af stor leveringssikkerhed."

Vattenfall-kommentar vækker undren

Direktør i Ravdex A/S, Torben Larsen, siger:

"Vi kan konstatere, at Vattenfall Vindkraft A/S har udlagt forliget som en sejr. Den udlægning må helt stå for Vattenfall Vindkraft A/S' egen regning. Vi har – også med den første be­handling i byretten in mente – hele tiden betragtet sagen som god for Ravdex A/S. At vi på trods heraf og efter rådgivning fra vore sagkyndige advokater må tage en procesrisiko i be­tragtning og agere forretningsmæssigt derefter, er på ingen måde udtryk for, at vi anerkender et ansvar. Vindmølleselskabet fik mindre end halvdelen af, hvad man mente at have krav på og betalte tilmed vores omkostninger i byretten samt en del af syns- og skønsomkostninger i Landsretten. Det kan da ikke være en sejr!"

Ravdex A/S har udarbejdet et fakta-ark, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Herudover står direktør Torben Larsen, e-mail 441-tl@ravdex.dk / telefon 21 26 47 57 og bestyrelsesformand Marianne Eriksen, e-mail 431-me@ravdex.dk / telefon 20 25 57 55 gerne til rådighed, hvis der ønskes supplerende oplysninger i sagen.

Tilbage