Ravdex forhøjer nettarifferne midlertidigt fra 1. oktober 2016

 

Ravdex A/S forhøjer sine nettariffer for perioden 1. oktober - 31. december 2016. Forhøjelsen af nettarifferne skyldes, at Ravdex i 2014 oparbejdede et tilgodehavende hos netkunderne på Nordøstfyn, som skal opkræves inden udgangen af 2016

Da der er tale om en midlertidig forhøjelse af nettarifferne, vil Ravdex igen pr. 1. januar 2017 ændre nettarifferne.

Forhøjelsen er varslet med 4 måneder til alle elhandelselskaber i Danmark i henhold til de nye engrosmarkeds regler.

Engrosmarkedet, som gik i luften 1. april 2016, betyder for alle kunder i Danmark, at de nu kun får én faktura, som dækker alle priselementer for el, uanset hvilken elhandler kunden har valgt.

Ravdex A/S driver elnetvirksomhed i det nordøstfynske område. Disse aktiviteter omfatter blandt andre transport af el i nettet, drift og vedligeholdelse af distributionsnettet, opretholdelse af den tekniske kvalitet og leveringssikkerhed i elnettet, måling af produktion og forbrug i nettet,  varetagelse af energibesparelsesopgaven, tilslutning af forbrugere og producenter i nettet samt varetagelse af opgaver vedrørende betaling for offentlige forpligtelser.

Som følge af at elnetvirksomhed betragtes som et naturligt monopol, driver Ravdex A/S elnetvirksomhed i henhold til elforsyningsloven og efter bevilling fra Energistyrelsen, der gives for et afgrænset område for 20 år ad gangen.

Tilbage