Gå til indhold

Stikledning

Ravdex A/S er ifølge elforsyningsloven forpligtet til at vedligeholde og udskifte stikledningssikringer, da de er omfattet af det kollektive elforsyningsnet. Stikledninger er forbrugerens installation.

Støder man på advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er man inden for respektafstanden. Stands gravningen og kontakt Ravdex A/S.

Grænsen mellem det kollektive elforsyningsnet og stikledningen er placeret ved afgangsklemmerne på stikledningssikringen.

I netområdet for Ravdex A/S ejes, vedligeholdes og udskiftes stikledninger af installationsejeren. Hvis flere installationer forsynes gennem samme stikledning, bør der foreligge en aftale mellem installationsejerne om fordeling af vedligeholdelsesudgifter for den fælles stikledning.

Hvis der er fejl på en stikledning, kan du kontakte din egen elinstallatør eller døgnvagten hos Ravdex A/S.

Fremgangsmåde ved grave-, bore- og nedramningsarbejde:

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos Ravdex A/S. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.

2. Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.

3. Eventuelt arbejde inden for respektafstanden skal aftales med Ravdex A/S.

De røde linier markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Ravdex A/S.

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,7 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

Telekabler er nedgravet til en dybde varierende fra 40 cm til omkring 1 meter. En stor del af telekablerne er forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er ikke til at skelne fra eksempelvis elkabler. Telekabler kan også føre livsfarlige spændinger. Derfor skal telekabler altid omgås med samme varsomhed som elkabler.

Er ulykken sket - meldepligt:

Ring til Ravdex A/S på telefon 63 32 11 33 - eller ring 112.

Ravdex A/S skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette elleverandøren.

Underretning gives pr. telefon på 63 32 11 33, eller eventuelt ved at trykke 112.

Afvent hjælp.

Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:

10 m fra nedrevne højspændingsledninger
2 m fra nedrevne lavspændingsledninger
5 m fra overgravede kabler
Se endvidere Pas på ledningerne, som er en PDF udgave af en brochure lavet af Dansk Energi, papirudgaven kan fås ved henvendelse til Dansk Energi.

Pas på ledningerne og livet. Læs pdf her. 

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top